Wybierz datę

Regulamin

Strona główna » Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU „SZKLANE DOMY”
Obsługa obiektu Szklane Domy (dalej: „Obiekt”) dziękuje Państwu za zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego przestrzeganie,
co ma służyć wyłącznie zapewnieniu bezpiecznego oraz spokojnego i komfortowego pobytu Gości.
§ 1
1. Apartamenty wynajmowane są na doby. Gość rezerwując najem jest zobowiązany określić czas pobytu w Obiekcie. Obsługa
uwzględni życzenie przedłużenia rozpoczętego pobytu stosownie do możliwości Obiektu.
2. Doba pobytowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Obsługa może uwzględnić życzenie rozpoczęcia pobytu
przed godziną 16.00, jeżeli apartament jest gotowy do wynajmu.
3. Nie opuszczenie apartamentu do godziny 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W takim przypadku Gość zostanie
obciążony opłatą za kolejna dobę pobytową.
4. Cisza nocna w Obiekcie trwa w godzinach od 22.00 do 6.00.
§ 2
1. Zameldowanie Gościa w Obiekcie następuje przez wypełnienie karty meldunkowej. Zameldowanie stanowi warunek rozpoczęcia
pobytu.
2. Poza czynnościami opisanymi w § 2 ust. 1Gość może w karcie meldunkowej dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów
marketingowych lub zaproszeń do promocji i konkursów organizowanych przez operatora Obiektu. Zgodna na otrzymywanie
materiałów marketingowych jest dobrowolna a Gość uprawniony jest do każdoczasowego zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z regulaminem ochrony danych osobowych Obiektu.
3. Gość przed rozpoczęciem pobytu jest zobowiązany okazać obsłudze Obiektu ważny dowód tożsamości w celu zameldowania
i wypełnienia karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania ważnego dokumentu tożsamości lub jego braku, bądź odmowy
wypełnienia karty meldunkowej obsługa Obiektu może odmówić zameldowania i przyjęcia Gościa.
4. W przypadku pobytu rozpoczynającego się poza godzinami pracy obsługi Obiektu, zameldowanie powinno nastąpić niezwłocznie.
§ 3
1. Obiekt zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty za pobyt „z góry”.
2. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie doby, nie jest zwracana opłata za co najmniej rozpoczętą dobę.
3. Szczegółowe warunki świadczenia usług, w tym regulowania płatności, rezerwacji pobytu, pobierania i zwrotu zaliczek i przedpłat,
mogą być różne w zależności od rodzaju usługi. Warunki te należy uprzednio ustalić z obsługą Obiektu, jeżeli nie zostały odrębnie
uregulowane, w szczególności przez akwizytora usług Obiektu.
§ 4
1. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 7.00 do 22.00. Przebywanie w apartamencie
osoby niezameldowanej poza wyznaczonymi godzinami stanowi podstawę obciążenia Gościa dodatkową opłatą za pobyt tej osoby,
wynoszącą 200 zł/dobę.
2. Zachowanie gości i osób im towarzyszących lub ich odwiedzających nie może zakłócać spokojnego pobytu innych Gości,
w szczególności w czasie ciszy nocnej. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie naruszającej ten obowiązek.
3. Organizacja jakichkolwiek imprez jest zabroniona.
§ 5
1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących stanu apartamentu, jakości usług lub zachowania osób na terenie Obiektu, Gość jest proszony
o ich niezwłoczne zgłoszenie obsłudze Obiektu, co umożliwi odpowiednią reakcję.
2. O szkodach ujawnionych na terenie Obiektu, w tym w apartamencie i jego wyposażeniu, Gość powinien niezwłocznie powiadomić
obsługę Obiektu.
3. Apartament nie jest sprzątany przez obsługę Obiektu w trakcie pobytu Gościa. Gość może zamówić sprzątanie apartamentu
u  obsługi Obiektu za dodatkową opłatą wynoszącą 100,00 zł. Usuwanie odpadów z apartamentu w trakcie pobytu należy do
obowiązków Gościa. W celu uniknięcia zabrudzenia wykładzin zaleca się używania w apartamencie, w szczególności w sypialni,
obuwia zastępczego. Przed wejściem do apartamentu obuwie powinno zostać odpowiednio oczyszczone, w szczególności ze śniegu
lub błota. W przypadku nadmiernego zabrudzenia wykładzin Gość może zostać obciążony kosztami ich czyszczenia.
§ 6
1. Goście są odpowiedzialni za powierzone im klucze do apartamentów oraz piloty do szlabanu i bramy garażowej.
2. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kluczy do apartamentu lub pilota do szlabanu i bramy garażowej Gość jest
zobowiązany do zapłaty kwoty 50,00 zł.
3. Tytułem zabezpieczenia roszczeń wskazanych w pkt 2 Gość przed rozpoczęciem pobytu jest zobowiązany wpłacić kaucję w kwocie
50,00 zł, której warunkiem zwrotu jest zwrot kluczy i pilota w odpowiednim stanie.
4. Obiekt Szklane Domy jest zobowiązany przez Gminę Miasta Zakopane do pobierania od Gości na rzecz gminy opłaty miejscowej
w wysokości określonej przez przepisy miejscowe, która nie jest zawarta w cenie pobytu.
§ 7
1. Gość opuszczając apartament powinien sprawdzić, czy drzwi zewnętrzne apartamentu oraz drzwi i okna balkonowe zostały
prawidłowo zamknięte.
2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wniesione przez gościa do apartamentu rzeczy, w tym pieniądze, papiery wartościowe
i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną.
3. Obiekt nie przyjmuje na przechowanie rzeczy gości.
4. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na terenie Obiektu, w szczególności w apartamencie lub w wyposażeniu, jakie
wyrządził on lub osoby, za które odpowiada, w tym mu towarzyszące lub go odwiedzające.
5. Rzeczy pozostawione przez gościa w Obiekcie po zakończeniu pobytu zostaną mu odesłane na jego życzenie i koszt. W przeciwnym
razie, po upływie 6 miesięcy rzeczy te zostaną potraktowane jak porzucone w zamiarze wyzbycia się ich własności.
§ 8
1. Na terenie całego Obiektu Szklane Domy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za każdorazowe złamanie tego zakazu
grozi kara w wysokości 500,00 zł, którą nakłada obsługa Obiektu.
2. Za każdorazowe nieuzasadnione uruchomienie systemu przeciwpożarowego i przyjazd straży pożarnej grozi kara w wysokości
1.000,00 zł, którą nakłada obsługa Obiektu. Kara ta jest niezależna od odpowiedzialności za czyn zabroniony, którą sprawca ponosi
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Gość jest zobowiązany do przestrzegania na terenie całego Obiektu powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony
przeciwpożarowej.
§ 9
1. Za dodatkową opłatą Obiekt przyjmuje gości z niewielkimi zwierzętami domowymi. Gość zobowiązany jest do odpowiedniego
zabezpieczenia zwierzęcia na terenie Obiektu, w szczególności prowadzenia go na uwięzi oraz do usuwania wszelkich nieczystości
pozostawionych przez zwierzę na terenie Obiektu.
2. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Zwierzę nie może zagrażać bezpieczeństwu lub
zakłócać spokoju innych gości.
3. Zwierzęta nie mogą być wprowadzane do sali śniadaniowej i SPA.
§ 10
1. Korzystanie z urządzeń i infrastruktury takich jak:
a) Plac zabaw
b) Trampolina
c) Kącik grillowy
d) Taras widokowy
e) Pokój dziecięcy
Przez osoby poniżej 16 roku życia może odbywać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych biorących odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób nieletnich.
2. W przypadku gdy dla danego urządzenia lub infrastruktury wydany jest oddzielny regulamin to korzystający z urządzenia lub
z infrastruktury zobowiązany jest do jego przestrzegania.
3. Korzystanie z urządzeń i ww. infrastruktury przez dorosłych i nieletnich odbywa się wyłącznie na ich ryzyko.
4. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany niezastosowaniem się do regulaminu
urządzeń bądź infrastruktury oraz za szkody spowodowane przez nieletniego pozostającego pod jego opieką. Obiekt nie odpowiada
za uszczerbek na zdrowiu korzystającego z urządzeń lub infrastruktury związane z naturalnym ryzykiem danego rodzaju aktywności.
W szczególności dotyczy to obrażeń ciała i uszczerbków na zdrowiu spowodowanych upadkami, wywróceniami się, uderzeniami
częściami ciała o kanty i twarde elementy urządzeń.
§ 11
1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która
dopuściła się naruszenia. Osoba ta jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi, w szczególności
uregulowania należności za otrzymane usługi i zapłaty za wyrządzone w Obiekcie szkody i opuszczenia Obiektu.
2. Obsługa Obiektu może odmówić świadczenia usług, w szczególności wynajmu apartamentu, osobie, która podczas poprzedniego
pobytu naruszyła niniejszy regulamin lub w inny sposób zakłóciła prawidłowe funkcjonowanie Obiektu lub pobyt gości.
ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU !

Kontakt

Rezerwuj